1. השתתפות בפעילות כהגדרתה להלן הינה בכפוף לעמידה בכל הכללים שבתקנון זה.

2. תקנון הפעילות מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, ופונה לנשים ולגברים באופן זהה.

3. ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקשת לקרוא אותם בקפידה.

4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, ו/או אם תמצא סתירה בין תקנון זה לבין תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קוראת עתה, ותגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

5. הגדרות:

"האתר" - פורטל XNET בכתובת www.xnet.co.il

"דף הפעילות" - דף האינטרנט "מדור עלמה ישראלית" באתר בו תינתן לגולשות האפשרות להירשם כמשתתפות, בו תוצג/נה השאלה וזהות הפרס/ים בפעילות.

"משתתפת" – גולשת שנרשמה לפעילות באופן תקין ומלאה כנדרש בטופס ההרשמה המקוון, והשתתפה באופן חוקי ובהתאם לכל הכללים המחייבים אותה.

"עורכי הפעילות" - ידיעות אחרונות בע"מ ושטראוס גרופ בע"מ

"הפרס/ים" – 450 ₪ בתווי קניה/ גיפט קארט לחנויות אופנה שייבחרו לפי שיקול דעת עורכי התחרות. אחת לחודש תיבחר זוכה אחת - במשך 7 חודשי הפעילות יבחרו 7 זוכות בסך הכל.

" תקופת הפעילות" - הפעילות תיערך החל מיום ____________ ועד ל - _______.

5. תאור הפעילות: גולשות האתר יתבקשו לשלוח תמונות של עצמן ולהסביר מדוע הן מעוניינות בסטיילינג אינטרנטי אישי ומדוע הן ראויות להיבחר במסגרת הפעילות.

6. אופן בחירת הזוכה - בחירת הזוכה תתבצע אחת לחודש על ידי ועדת שיפוט מטעם עורכי הפעילות שתבחר את המשתתפת שתהיה זכאית לקבלת הפרס והסטיילינג האינטנרנטי, מתוך המשתתפות שהעבירו את פרטיהן ותמונתן בחודש שחלף, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7. ההשתתפות בפעילות מוגבלת למי שהן תושבות ישראל בוגרות מעל לגיל 18. ביחס להשתתפות קטינות מתחת לגיל 18 בפעילות, נדרשת הסכמה בכתב ואישור מצד הורה / אפוטרופוס ביחס להשתתפות בכלל וכן ביחס לאמור בסעיפים 9 - 14 להלן בפרט.

8. לא ניתן להירשם לפעילות יותר מפעם אחת, ולא ניתן לזכות בפעילות יותר מאשר פעם אחת.

9. מילוי טופס ההרשמה לפעילות ושליחתו למארגני הפעילות באמצעות דף הפעילות הנו בגדר אישור מצד המשתתפת ו/או הזוכה לפיו היא מסכימה לפרסום תמונתה פרטיה והסטיילינג האישי באתר XNET ו/או בכל מדיה אחרת שתיבחר על ידי עורכי הפעילות, וכי היא מצהירה כי היא המצולמת ובעלת זכויות היוצרים הבלעדית בתמונה שהועברה על ידה למארגני הפעילות לצורך פרסום באתר ובכלל.

10. הזוכה תידרש לאשר ולהצהיר, כתנאי לקבלת הפרס והסטיילינג האישי, כי היא מתחייבת לשפות את עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיהם, שהם תוצאה ישירה או עקיפה של הפרת הוראות תקנון זה על ידי המשתתפת בכלל, וביחס להצהרתה ביחס לתמונה כאמור לעיל בפרט.

11. מובהר כי מארגני הפעילות יהיו רשאים לפרסם את תמונות ואת שמות המשתתפות ו/או הזוכות באתר ו/או בכל מדיה אחרת, לרבות כל מדיה בקבוצת "ידיעות אחרונות", לפי שיקול דעתם הבלעדי. מובהר כי ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מפורשת לפרסום הפרטים האישיים של המשתתפת ו/או הזוכה. ביחס לקטינה (שטרם מלאו לה 18) הסכמת ההורים / אפוטרופוס ביחס להשתתפות בפעילות כוללת במפורש הסכמה לפרסום שמות המשתתפות ו/או הזוכות, פרטיהן ו/או תמונותיהן כאמור.

12. מארגני הפעילות רשאים לסקר את המשתתפות ו/או הזוכות בכל דרך שימצאו לנכון, הן באתר ו/או בדף הפעילות והן במדיות נוספות, לרבות אתרי אינטרנט אחרים, עיתונות, טלוויזיה, רדיו וסלולר.

13. בהשתתפותה בפעילות מביעה כל משתתפת את הסכמתה לצילומה ולפרסום שמה פרטיה דמותה, ללא תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והיא מוותרת על כל טענה נגד עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם.

14. למען הסר ספק, מובהר כי הזוכות בפעילות לא יהיו זכאיות לקבל תשלום כלשהו בגין השתתפותן בפעילות, למעט הפרסים המוגדרים בסעיף 4 לעיל.

15. מובהר בזאת, כי מארגני הפעילות אינם אחראים לטיבו ו/או איכותו של הפרס, ואינם אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמשת בפרס ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה מקבלת הפרס, ו/או מהשימוש בו, ו/או מההסתמכות עליו.

16. על כל משתתפת למלא את כל הפרטים הנדרשים כמפורט בדף הפעילות. מילוי פרטים חסרים ו/או לא נכונים, יפסול את הגולשת מלהשתתף ו/או לזכות במסגרת הפעילות

17. זהות הזוכות בפרסים תיקבע על פי בחירת עורכי הפעילות, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

18. החלטת עורכי הפעילות בכל ענין הקשור לתקנון ו/או לפעילות, ובכלל זה ביחס לזכיה בפעילות, תהא סופית ומכרעת, ולא ניתנת לערעור. המשתתפת מוותרת בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכי הפעילות ו/או מי מטעמם, לרבות ביחס להחלטות כאמור.

19. במקרה שזכייה בפעילות הושגה בדרך של עבירה, זיוף, מרמה, מניפולציה או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא עפ"י הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת מצגים לא נכונים ברישום לפעילות, יהיו עורכי הפעילות רשאים לבטל את הזכייה מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים להם במקרה כזה. מובהר כי מארגני הפעילות רשאים לפסול ו/או לשלול את הזכאות לפרס ממי שאינה עומדת בתנאים המפורטים בתקנון זה, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

20. לזוכות תימסר, ככל שניתן, הודעה טלפונית בדבר זכייתן, וזאת בהתאם למספר הטלפון שמסרה הזוכה בעת רישומה לפעילות. באחריות XNET לוודא נכונות פרטי הזוכות באמצעות מספר הטלפון שנמסר על ידן לצורך משלוח הפרס ע"י שטראוס גרופ.

21. הפרסים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה.

22. אספקת הפרסים, טיבם, התאמתם לצרכי הזוכות, ומימושם אינם באחריות עורכי הפעילותו/או מי מטעמם ולא תהיה לזוכה/ות כל טענה כלפי עורכי הפעילות בקשר לכך.

23. אספקת הפרסים ושליחת הפרסים לזוכות באחריות שטראוס גרופ בע"מ, באחריות XNET ניהול הפעילות כולל יצירת כתבות סטיילינג אישי.

24. הפרס יישלח לזוכות באמצעות הדואר, בהתאם לפרטים שיימסרו על ידן. מארגני הפעילות אינם אחראים לנכונות הכתובת ו/או להגעת ו/או קבלת הפרס מרגע שיישלח על ידם באמצעות הדואר.

25. הפרסים אינם ניתנים להמרה על ידי הזוכות בכסף או בשווה כסף או בפרס או במוצר אחר.

26. עורכי הפעילות רשאים לשנות ולהחליף את הפרסים בפעילות, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

27. במידה ומספר הזוכות החוקיים בפעילות יהיה נמוך ממספר הפרסים בפעילות, לא יחולקו הפרסים הנותרים, אלא אם עורכי הפעילות יחליטו אחרת.

28. עורכי הפעילות רשאים לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

29. עורכי הפעילות רשאים לבטל או להפסיק את הפעילות, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש ו/או מחמת סיבות או גורמים שאינם תלויים בהם, אשר לא יאפשרו את קיום הפעילות בהתאם לאמור בתקנון זה. למשתתפות לא תהא כל טענה בקשר לכך.

30. עורכי הפעילות לא יהיואחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש שבגינה תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בפעילות ו/או תימנע האפשרות לזכות בפרס כלשהו.

31. מאחר והפעילות מתקיימת באמצעות האינטרנט, מובהר כי מארגני הפעילות לא יהיו אחראים בכל מקרה בו יאבדו נתונים ו/או לא יגיעו ליעדם באופן מלא או חלקי, בין אם כתוצאה מכשל טכני ו/או אחר אצל מארגני הפעילות ו/או אצל המשתתפת אשר כתוצאה ממנו נתונים ו/או צילומים שנשלחו ו/או הוזנו אבדו, נמחקו, הושמדו ו/או שובשו.

32. מארגני הפעילות לא יישאו באחריות לכל נזק, פגיעה בשם הטוב, פגיעה בפרטיות, נזק ממוני ובלתי ממוני וכל נזק מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם למי מהמשתתפות ו/או הזוכות בפעילות עקב ו/או בקשר עם השתתפותן ו/או אי השתתפותן בפעילות, ומובהר כי המשתתפות נוטלות חלק בפעילות על אחריותן הבלעדית בלבד.

33. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי ידיעות אחרונות, שטראוס גרופ ובני משפחותיהם.

34. למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקית גרידא, ולא ייחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין תשל"ז 1977, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

35. למען הסר ספק מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כדין חוזה למתן ציונים, והוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 חלה עליו, על כן, כל הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת הפעילות, לא תהיה נושא לדיון בבית משפט. כל משתתפת בפעילות מוחזקת כמי שמודעת לאמור בסעיף זה, ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין זה.

36. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 35 לעיל, מובהר כי הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד, וכי סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. תקופת ההתיישנות בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיום הפעילות.

37. תקנון זה יהיה מצוי לעיונה של כל דורשת במשרדי ידיעות אחרונות ברחוב נח מוזס 2, תל אביב, וכן באמצעות קישור מדף הפעילות.